Obchodní podmínky

Smlouva, Obchodní podmínky – půjčovna obytných aut, karavanů a autostanů a prodej kempingového příslušenství TT-Karavan s.r.o.
V této smlouvě, obchodních podmínkách jsou uvedena vaše práva a závazky spojené s užíváním internetového obchodu, půjčovny obytných aut, karavanů, autostanů a prodejny kempingového příslušenství dále zmiňovaného jako TT. Přečtěte si je pečlivě. Zaškrtnutím rámečku u potvrzení objednávky uznáváte tuto smlouvu a obchodní podmínky a vyjadřujete s nimi svůj plný souhlas.
1. Smluvní strany
Provozovatelem internetového obchodu TT, těchto webových stránek,je firma TT-KARAVAN s.r.o.
 vedená u Městského soudu v Praze pod značkou 262494 C , Sluneční 146, Horoušany – Horoušánky, 25082, Česká republika, IČ: 05362873, DIČ: CZ05362873 (dále jen „Provozovatel“).
Zákazníkem se stává jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která se na stránkách Provozovatele zaregistruje a nebo nezaregistruje a stránky Provozovatele využívá, nahrává, stahuje obsah, nebo objednává zboží či služby apod. (dále jen „Zákazník“).
2. Podmínky uzavření smlouvy

Přístupem na webové stránky Provozovatele, jejich používáním, nahráváním a stahováním materiálů nebo objednáváním zboží či služeb berete na vědomí tyto obchodní podmínky a souhlasíte s nimi a budete vázáni touto dohodou stejně jako klienti nebo partneři, které zastupujete při využívání těchto stránek. Dokončením objednávky, nebo nákupem obsahu přímo z košíku na webových stránkách a v internetovém obchodě Provozovatele, Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s touto smlouvou a všemi podmínkami nákupu na webových stránkách Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení smlouvy a těchto podmínek. Pokud nesouhlasíte s těmito obchodními podmínkami, žádáme vás, abyste tyto stránky dále nevyužívaliPoužívání webových stránek Provozovatele, stejně jako zaregistrování se a vytvoření účtu, je podmíněno dosažením 18 let věku. Dětem a jedincům mladším 18 let je dovoleno používat tyto stránky pouze pod dohledem rodičů nebo zákonných zástupců. Užíváním těchto webových stránek bez dohledu nebo registrací stvrzujete, že je vám nejméně 18 let a máte plnou právní odpovědnost.

Zákazník se může zaregistrovat nebo využívat stránky Provozovatele bez registrace. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout registrovaným uživatelům rozšířené funkce, které jinak nejsou dostupné neregistrovaným uživatelům.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které Zákazníkovi vzniknou v důsledku uvedení neplatných a nebo neaktuálních údajů do databáze Provozovatele, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na Provozovateli vymáhat.

Zákazník uzavřením této smlouvy získává svůj unikátní přístup (tedy login a heslo) do administračního rozhraní, odkud spravuje: veškeré kontaktní údaje, edituje vstupní heslo, zadává objednávky zboží nebo půjčení obytného auta, karavanu či autostanu, sleduje historii vlastních objednávek a má přístup k vlastním zálohovým fakturám i vystaveným fakturám za objednané služby. Není dovoleno tyto stránky jakkoliv zneužívat. Při přihlašování na tyto stránky a jejich používání není dovoleno používat jakýkoliv automatizovaný software.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat Smlouvu s Provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem souhlas. Zákazník nese plnou zodpovědnost za veškeré objednávky, změny a úpravy, které byly provedeny z jeho administračního rozhraní nebo s použitím jemu přidělených přihlašovacích údajů do této administrace. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašovací údaje a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami. V rámci zajištění vyššího stupně bezpečnosti je Zákazník oprávněn sám některé ze svých přístupových údajů (přístupové heslo) měnit dle svého uvážení.

Provozovatel pravidelně aktualizuje a obměňuje obsah svých webových stránek a může kdykoli smazat nebo změnit jakékoli informace nebo služby poskytované na těchto stránkách. Přestože se o to maximálně snažíme, nemůžeme garantovat úplnost a přesnost všech informací na webových stránkách.

Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, novinek a akčních nabídek e-mailem.

3. pojištěnÍ a SPOLUÚČAST

Naše obytné vozy a karavany jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 % (minimálně 10000,- Kč) v případě poškození či havárie se kauce nevrací, do doby úplného vyřešení nehody, či do úplného dořešení škodné události. Poškození do výše vratné kauce, nejsou pojišťovnou hrazeny. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 10 pracovních dnů. Při poškození či ztrátě něčeho v interiéru a při vniknutí, kde bude škoda třetí osobou, se havarijní pojištění neuplatňuje. V těchto případech bude škoda odečtena z vratné kauce. Vratná kauce je 20000,- Kč a skládá se v den výpůjčky v sídle firmy.

V případě dopravní nehody, odcizení, vniknutí třetí osobou, nebo živelné pohromy, je nájemce povinen neprodleně kontaktovat pronajímatele a policii. V tomto případě je nutné doložit pronajímateli protokol od policie a záznam o dopravní nehodě.

4. Ochrana osobních údajů
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webu Provozovatele využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním webu Provozovatele souhlasíte s používáním těchto cookie souborů.
5. Reklamace, vrácení platby
V případě reklamace nebo v případě, že máte jakékoli otázky ohledně vrácení platby, neprodleně kontaktujte Provozovatele.
6. Platby nestandardní nebo duplicitní, odchylky plateb
Pokud zákazník uhradí vyšší částku, než je uvedena na příslušné zálohové faktuře, je povinen neprodleně o tomto informovat Provozovatele a domluvit se na dalším postupu jak přeplatek vrátit či jinak využít. Pokud Zákazník z jakéhokoliv důvodu pošle duplicitní platbu, musí o tomto opět neprodleně informovat Provozovatele. Zaslání duplicitní nebo omylem zaslané platby zpět je možné pouze na základě zaslání požadavku na navrácení takovéto platby (tzv. storno platby) a to v písemné formě doporučeně na sídlo firmy TT-Karavan s.r.o. (viz kontakt). Pouze v takovém případě může být tato platba navrácena Zákazníkovi na bankovní účet Zákazníka a to do 30dnů od obdržení požadavku. Vracená částka bude ponížena o storno poplatek ve výši 100 Kč /5EUR . Tento poplatek zahrnuje manuální zpracování celé transakce a také veškeré bankovní poplatky spojené s danou transakcí, které provozovateli naúčtovala banka. V případě vyšších bankovních poplatků než jsou standardní vnitrostátní poplatky za příchozí a odchozí platby bude o tyto poplatky vracená částka taktéž ponížena. Pokud částka přeplatku nebude dostačující, aby pokryla náklady s tímto spojené, nemůže být tato částka navrácena.

Pokud EU klient z jiného státu než je Česká republika v jakékoliv objednávce košíku, či jakékoliv jiné platbě Provozovateli, kde mu nebude účtováno DPH, zadá neplatné daňové identifikační číslo DIČ a tato skutečnost bude zjištěna, je klient povinen veškeré rozdíly DPH doplatit a to nejpozději do 7 dnů od zjištění dané skutečnosti.

7. Platba, zálohy a doplatky

V případě bezhotovostní platby se má platba za uhrazenou připsáním částky na účet firmy TT-KARAVAN s.r.o.

Pokud si zvolíte platbu v hotovosti, je nutné částku složit po telefonické dohodě v sídle firmy TT-KARAVAN s.r.o. a to do 5-ti dnů.

Následný doplatek, jak hotovostní, tak bezhotovostní, je nutné uhradit maximálně 30 kalendářních dnů před začátkem výpůjčky. V případě neuhrazeného doplatku v řádném termínu, bude Vaše objednávka automaticky stornována a předmět výpůjčky uvolněn pro dalšího zájemce. Pronajímatel tuto skutečnost považuje za odstoupení od smlouvy. Zaplacená záloha předmětu nájmu, se tímto okamžikem stává nevratnou dle čl. 7. těchto obchodních podmínek.

8. Storno objednávky

V případě zrušení smlouvy nájemcem 30 a více dní před sjednaným dnem začátku nájmu, je povinen nájemce zaplatit storno poplatek ve výši 20% z celkové ceny pronájmu (zaplacená záloha).

V případě zrušení smlouvy nájemcem 29-10 dní před sjednaným dnem začátku nájmu, je povinen nájemce zaplatit storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny pronájmu.

V případě zrušení smlouvy nájemcem 9 a méně dní před sjednaným dnem začátku nájmu, je povinen nájemce zaplatit storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny pronájmu.

Při předčasném ukončení pronájmu, či při pozdějším vyzvednutí předmětu nájmu nájemcem, nikoli z viny na straně pronajímatele, se nájemné nevrací.

Stornopoplatek je smluvní pokutou.

Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je předmět nájmu poškozen v takovém rozsahu, že není možné ho dále pronajímat. Dosud uhrazené nájemné se vrací v plné výši. Je o této skutečnosti povinnen neprodleně informovat nájemce. Nájemce si je vědom, že mu tímto nevzniká žádný nárok na úhradu jiných nákladů.

9. Poplatky u mezinárodních plateb

U mezinárodních plateb je nutné, aby Zákazník zadal do preferencí platby, že poplatky jdou na jeho vrub. V případě, že tak neučiní a bude poplatek odečten provozovateli, bude tento poplatek Zákazníkovi stržen z připisované částky a bude na něj vystavena nová faktura.

10. Poplatky a pokuty za nedodržení dohod a ujednání
   - Při ztrátě dokladů od obytného auta, či karavanu 5000,- Kč.  
   - Při ztrátě klíčků od zapalování obytného auta 10 000,- Kč, klíčky od karavanu 5000,- Kč.
  - Při neuklizeném interiéru účtujeme poplatek 2000,- Kč.
  - Při velké znečištění interiéru či exteriéru (asfalt, alkohol, barva, bláto, fixy, lepidlo, olej, písek, modelína, atd.) účtujeme pokutu 2000,- až 20 000,- Kč.
-      - Za opožděné vrácení obytného auta, karavanu, či příslušenství účtujeme za každý započatý den, denní nájemné v daném
období plus 5000,- Kč pokuty za každý započatý den.
  - Nedotankované palivo do plné nádrže (obytné auto) 3000,- Kč bez ohledu kolik v nádrži zbylo.
  - Nevylitá kazeta WC 500,- Kč
  - Nevylitá odpadní nádrž 500,- Kč
     - Všechny sankce se strhnou z vratné kauce, při předání vozu pronajímateli. Při doplacení škody nad výši kauce, se nájemce
zavazuje rozdíl uhradit neprodleně nejpozději do 10 dní od vyčíslení škody Pronajímatelem, Servisem nebo pojišťovnou
  - Při zjištění porušení zákazu kouření v celém autě 2000,- Kč

Klient má možnost si některé pokuty ušetřit v případě, že si předem sjedná s pronajímatelem služby, které daný problém preventivně řeší.

Poplatky a pokuty jsou smluvním poplatkem.

11. Závazky

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Provozovatel, jeho majitelé, vedení, zaměstnanci a partneři nebudou v žádném případě zodpovědní za škody (včetně (nejen) ztráty informací nebo peněžní ztráty) spojené přímo nebo nepřímo s užíváním webových stránek a internetového obchodu Provozovatele. Maximální peněžitá náhrada vzhledem k dohodě o Obchodních podmínkách nepřekročí 10 CZK s výjimkou zodpovědnosti, jejíž omezení je zakázáno zákonem.

Provozovatel se nemůže vyvarovat chyb na těchto stránkách ani nezaručuje, že dostupné služby budou probíhat bez přerušení.

Následně Provozovatel nemůže garantovat informace vztahující se k fotografiím nebo textům obsaženým na webových stránkách. Provozovatel nezaručuje, že užití těchto webových stránek přinese užitek nebo zisk vám nebo jakékoli třetí straně.

12. Obchodní známka, logo Provozovatele a obsah

Pokud není uvedeno jinak, nelze obchodní známku a logo Provozovatele použít bez předchozího souhlasu Provozovatele a bez jeho písemného souhlasu.

Zákazník bere na vědomí, že veškerý obsah těchto webových stránek včetně fotografií, ilustrací, textů nebo dalších materiálů může být ošetřen zákonem na ochranu duševního vlastnictví. Provozovatel se všemi dostupnými prostředky snaží zabránit porušení podmínek copyrightu nebo obchodní značky. Návštěvníci a uživatelé těchto webových stránek nesou plnou zodpovědnost za to, že potencionální porušení copyrightu a práv třetí strany sami vyjasní. V případě nejistoty zodpovídáte za konzultaci s právním poradcem.

13. Aplikované právo

Tyto stránky jsou majetkem TT-Karavan s r.o., Sluneční 146, Horoušánky Česká republika. Přestože můžete získat přístup na tyto webové stránky z jiných částí světa, přístupem na ně souhlasíte s tím, že jejich užití, užití všech materiálů obsažených na těchto stránkách, podléhá zákonům České republiky, bez ohledu na to, jak se liší od zákonů státu, z kterého na stránky Provozovatele přistupujete. Jakékoliv případné soudní řízení, spor nebo opatření, které vyplývá z této Dohody nebo se této Dohody týká, musí být zahájeno u soudu příslušného oboru soudní pravomoci v České republice.

14. Oddělitelnost

Pokud je některá podmínka této smlouvy neplatná nezákonná, nebo nevymahatelná, nebo ustanovení této smlouvy neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, všechny ostatní podmínky této smlouvy zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

15. Ukončení platnosti smlouvy

Platnost této smlouvy může Zákazník ukončit pouze písemným vyjádřením zaslaným Provozovateli. Provozovatel má na odstranění Zákaznického účtu 30 dní od obdržení zprávy

Provozovatel má právo ukončit platnost této smlouvy v případě kdy dojde ze strany Zákazníka k hrubému porušení této smlouvy a obchodních podmínek kdykoliv a bez náhrady. Takovéto ukončení smlouvy nemá vliv na ostatní povinnosti Zákazníka vyplývající z této smlouvy.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky kdykoli a bez předchozího upozornění.